Homepage  Teun Mur |  Historie |  TLN |  Vacatures |  Aan- en verkoop / fusie en overname |  Contact | LinkedIN Teun Mur
 |  Financieel herstructureren |  Transcare |  Toekomstvisie Logistiek Nederland |  The Logistic House |  Supply Chain Insight |  Nulemissie  | 
 

Financieel herstructureren


Onderneming in crisis

wanneer financiën herstructureren


Achtergrond

Nog veel ondernemingen ondervinden gevolgen van de economische crisis: slechte resultaten, kasstromen en ondernemingswaarde staan onder druk. Bank convenanten worden of zijn reeds lang gebroken en banken verhogen rente en risicopremies. Geduld van belanghebbenden raakt ten einde.


Uitdaging 

Implementeren van een structurele en bestendige oplossing in situatie waarin het management 100% met overleven bezig is. Externe deskundigheid inzake herstructurering en herstel is dan dringend gewenst. Externe deskundige(n) moet in staat zijn:

- te adviseren èn implementeren t.a.v. het financiële herstelplan.

- zo nodig door een multidisciplinaire aanpak te gebruiken.

- samenwerking met en informatie aan de bank te optimaliseren.

- het vertrouwen van bank en overige belanghebbenden terug te winnen.


Oplossing
 

Bredius Corporate Finance BV en T. Mur Consultancy BV bieden een aanpak, waarmee het benodigde financiële herstelplan wordt gerealiseerd èn ondersteuning bij de implementatie hiervan wordt verleend. Het management wordt geacht een proactieve bijdrage in dit proces te leveren.


Focus

Bredius Corporate Finance en T. Mur Consultacy bieden ondersteuning bij het zoeken naar oplossingen aan ondernemingen, die voldoen aan het volgende profiel:

* Middelgrote niet-beursgenoteerde ondernemingen waarvan:

   - Aandeelhoudersbelang zich in één hand (familieondernemingen) bevindt.

   - Aandeelhoudersbelang gespreid is (management, familie en private equity).

* Ondernemingen die zich geconfronteerd zien met (een combinatie van):

   - Structureel dalende omzet en operationele marges.

   - Zich negatief ontwikkelend werkkapitaal (zgn. ‘cash conversion cycle’).

   - Structureel dalende vrije kasstroom.

   - Levensbedreigende illiquiditeit.

   - Activiteiten dragen niet meer bij aan de toename van de ondernemingswaarde.

* Ondernemingen die binnen afzienbare tijd niet aan de overeengekomen bankcovenanten dreigen te kunnen voldoen.

* Ondernemingen die mogelijk reeds onder verscherpt toezicht (bijzonder beheer) van de bank(en) zijn geplaatst (dus acute bedreiging continuïteit).


Aanpak

* We stellen de diagnose:

   - Welke omstandigheden en activiteiten hebben neergang ingeluid.

   - Op basis van ‘financial quick scan en ‘risk scan’ uit.

* We beoordelen de situatie:

   - Stel vast hoe kritisch de situatie (mate van urgentie) is.

   - Maak een inschatting hoeveel tijd er nog resteert, hoeveel vitaliteit er nog in zit.

   - Evalueer de posities van de belangrijkste belanghebbenden (krachtenveld).

   - Informeer belanghebbenden tijdig, frequent met juiste informatie.

* We bedenken oplossingsrichting(en) en maatregelen: 

   - Definieer noodzakelijke korte termijn acties (operationeel, financieel).

   - Onderhandel bestendige oplossingen met belanghebbenden.

   - Werk herstelplan uit dat verbinding tussen organisatorische en operationele maatregelen en de financiële verbetering inzichtelijk maakt.


Succesfactoren

* Effectief initieel pakket crisismaatregelen op basis van financiële analyses met als doel weglekken van kasstromen stoppen.

* Belangrijkste belangengroepen (banken, crediteuren, aandeelhouders) bij het proces betrekken (‘herstel van vertrouwen’).

* Uitwerken robuust financieel business plan, dat inzicht geeft in welke mate de maatregelen zullen bijdragen aan resultaat- en kasstroomherstel en hoeveel

    ‘nieuw geld’ daarvoor nodig is.

* De urgentie waarmee maatregelen worden uitgevoerd, afhankelijk van de tijd die nog resteert.

* Betrouwbare en actuele informatie, op basis waarvan liquiditeitsprognoses (‘rolling forward’) kunnen worden opgesteld.

* Transparantie aan belangengroepen bieden (‘communicatie’) wat betreft:

   - De huidige financiële situatie en oorzaken die tot het verval hebben geleid.

   - De voorgenomen operationele en financiële maatregelen.

   - De verwachte verbeteringen van de operationele en financiële KPIs.

   - Monitoring van de voortgang t.o.v. het tijdsplan en realisatie verbeteringen.

   - Noodzakelijke inbreng eigen vermogen (in ‘cash’ en/of door schuldconversie).

« terug  |   Naar boven  |